Vương Thành Bá Nghiệp

Trận đánh tìm ra quân đoàn trấn giữ Hoàng Thành. Nơi tôn vinh sức mạnh cùng sự đoàn kết sẵn sàng xả thân vì mục đích chung của các dũng sĩ trong quân đoàn.

Điều Kiện Tham Gia

  • Tranh đoạt theo Quân Đoàn.
  • Tuần đầu mở server, quân đoàn có điểm tích lũy hạng 1, hạng 2 trong Sa Trường Tranh Bá sẽ cùng tranh đoạt Hoàng Thành.
  • Sau 1 tuần mở server, quân đoàn chiến thắng trong Sa Trường Tranh Bá tuần sẽ là phe công, quân đoàn chiến thắng trong Hoàng Thành Tranh Bá tuần trước sẽ là phe phòng.

Thời Gian

  • Tuần đầu mở server thứ 3, 5, 7.
  • Sau 1 tuần mở server, cố định vào21:00 - 21:30 thứ sáu hằng tuần.

Quy Tắc

  • Tượng Chúa Tể khởi đầu được đặt ở giữa bản đồ - thuộc về phe thủ.
  • Phe công nhấp chọn Tượng Chúa Tể sẽ khiến tượng rơi vào trạng thái phá hủy.
  • Khi Tượng ở trạng thái phá hủy, sẽ duy trì mất sinh lực, khi sinh lực Tượng bằng 0 xem như thiêu hủy thành công.
  • Khi Tượng ở trạng thái phá hủy, phe thủ có thể nhấp chọn Tượng để khôi phục trạng thái bình thường. Ở trạng thái bình thường, Tượng không mất sinh lực.
  • Lưu ý:Phá hủy/ khôi phục Tượng đều cần thời gian tiến độ.

Hắc Ám Chi Quang - Vương Thành Bá Nghiệp

Top