Sẽ có các vị thần từ các thời đại khác nhau đến hỗ trợ các Dũng Sĩ trên con đường trấn áp bóng tối, ánh sáng của họ sẽ dẫn đường cho các Dũng Sĩ trên con đường tìm lại vinh quang cho thời đại mình.

Tại Hắc Ám Chi Quang hệ thống Thần Kỹ sẽ bao gồm rất nhiều vị thần từ các thời đại, các dũng sĩ có thể triệu tập họ bằng việc thu thập các mãnh linh hồn của họ.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Thần Kỹ
Giao diện Thần Kỹ

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Thần Kỹ
Mảnh Hồn Thần Linh

Các vị thần linh này ngoài cộng những thuộc tính nhất định cho nhân vật còn có các kỹ năng thi triển đặc biệt, giúp hành trình trả lại ánh sáng cho thời đại của các Dũng sĩ dễ dàng hơn.

Top