Cảnh Giới

Trải qua quá trình khổ luyện các kỹ năng dần trở nên thuần thục các dũng sĩ tại thế giới Thời Quang sẽ đạt đến những cảnh giới nhất định.

Hệ thống cảnh giới sẽ bao gồm 3 giai đoạn:  Cảnh Giới, Tiến Hóa và Thức Tỉnh, mỗi giai đoạn đều cộng một số điểm thuộc tính lớn cho các dũng sĩ.

Giai Đoạn Cảnh Giới

Tiến hành nâng cao cảnh giới thông qua nút Nạp EXP ở trong giao diện cảnh giới. Mỗi lần nạp EXP sẽ tăng một số lượng điểm thuộc tính nhất định.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Cảnh Giới

Dũng Sĩ cần luyện cấp ở quái theo cấp độ yêu cầu của cảnh giới để nhận những sách cảnh giới đúng với tầng mình đang luyện.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Cảnh Giới
Sách cảnh giới Vô Song

Giai Đoạn Tiến Hóa

Sau khi đã nạp đủ sổ sách ở tầng hiện tại sẽ tiến đến bước tiến hóa, sau khi tiến hóa xong mới có thể sang tầng tiếp theo của cảnh giới. Giai đoạn này các dũng sĩ cần sử dụng Đá Hiền Giả.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Cảnh Giới
Giai đoạn tiến hóa trong cảnh giới

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Cảnh Giới
Đá Hiền Giả

Giai Đoạn Thức Tỉnh

Sau khi vượt qua 2 bước trên, các dũng sĩ có 2 lựa chọn là tiếp tục nâng cao cảnh giới ở tầng tiếp theo hoặc Thức tỉnh ở tầng hiện tại.

Thức tỉnh sẽ giúp tối đa sức mạnh cộng thêm cho nhân vật của tầng hiện tại. Ở giai đoạn thức tỉnh cần sử dụng Đá Thức Tỉnh, sau khi luyện xong một  thành của một tầng của cảnh giới đều tăng thêm % thuộc tính nhất định.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Cảnh Giới
Giai đoạn thức tỉnh

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Cảnh Giới
Đá thức tỉnh

Sau khi luyện xong 6 thành trong một tầng của Cảnh Giới có thể tiến hành Gộp Cảnh Giới – sẽ cần một số lượng sách đúng theo tầng của cảnh giới.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Cảnh Giới
Gộp cảnh giới - bước này sẽ cần thêm các sách cảnh giới theo tầng

Top