Hoạt động hỗ trợ việc tăng trưởng điểm kinh nghiệm cũng như năng lượng thời không cho toàn lục địa trong những mốc thời gian nhất định.

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt cấp 10.

Hắc Ám Chi Quang - Lợi Ích x2

Hướng Dẫn Hoạt Động

  • Hoạt động hỗ trợ x2 điểm kinh nghiệm khi đánh quái luyện cấp cũng như x2 điểm năng lượng Thời Không nhận được khi thực hiện Tụ Năng.
Top